Free shipping on all orders in the US

|

100% Money Back Guarantee

Affiliate

תקנון ותנאי שימוש – תוכנית שותפות (Affiliate Program)

 

 1. חברת פרומיס קוסמסיוטיקלס בע"מ ח.פ. 51-5341980 (להלן: "החברה") הינה המפעילה והבעלים של אתר שיווק ומכירות של מוצרי קוסמטיקה וטיפוח שכתובתה

 www.promise-cosmetics.co.il (להלן: "האתר").

 

 1. תקנון זה מהווה הסכם בינך "השותף" לבין החברה. הינך כשותף מצהיר ומאשר כי קראת את הוראות התקנון בעיון וכי הינך מודע ומסכים להן במלואן. ככל שעשית שימוש באתר ו/או בשירותי החברה ו/או בתוכנית השותפות (לרבות אם לא קראת את התקנון), הדבר מהווה הסכמה מלאה ומפורשת שלך לכל האמור בו. כמו כן, השימוש באתר, בתוכנית השותפות ו/או בשירותי החברה כפופים לתקנון ותנאי השימוש של החברה המופיעים בכתובת האתר.

 

 1. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאותך ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

 

 1. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

 

 1. שותף, על פי תקנון זה הינו מי שנרשם דרך האתר בדף הצטרפות לתוכנית השותפות קיבל אישור בדואר אלקטרוני על הצטרפותו ועמד בכל התנאים המופיעים בתקנון זה, על כל המשתמע מכך.

תוכנית השותפים

 1. החברה מנהלת תוכנית שותפים לפיה בעבור כל רכישה שהתבצעה במסגרת החברות בתוכנית השותפים, השותף אשר יפנה לאתר לקוח קצה אשר שמורים אצלו COOKIES של האתר כתוצאה מלחיצה על הלינק היעודי של האתר של השותף, יהיה זכאי לעמלה העומדת על 15% (חמישה עשר אחוז) מסך הרכישה (כולל מע"מ לא כולל משלוח) בגין עסקה מזכה (כהגדרתה) (להלן: "העמלה"). למרות האמור לעיל, כפוף להחלטת החברה ובכפוף להודעה מראש שתנתן לשותף, החברה תהיה רשאית לשנות את גובה העמלה והכל כאמור בסעיף 8 דלהלן.

 

למרות האמור לעיל, במידה ולשותף אין אתר ייעודי, יוסדר הנושא בינו לבין החברה והערה בנושא תרשם במפורש במהלך הרישום והקבלה.

 

 1. תוכנית השותפים מוצעת כפי שהיא (As-Is) וללא כל מצג שהוא ביחס לטיבה ו/או לאיכותה ו/או להתאמתה לצרכי השותף או לשימוש מסוים.

 

 1. החברה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי והמלא וללא הודעה מוקדמת, להוסיף, לגרוע, להגביל, לשנות, לתקן לבטל או להשעות את תוכנית השותפים ו/או כל חלק ממנה, מבלי שהדבר יקים לשותף עילת תביעה כלשהי.

 

 1. במסגרת התוכנית השותפות, החברה תעמיד לרשות השותפים עזרי שיווק שונים על פי שיקול דעתה הבלעדי והמלא.

רישום וקבלה

 1. קבלה לתוכנית השותפים כפופה למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

 

 • .השותף הינו בגיר (מעל גיל 18) והנו כשיר לבצע פעולות משפטיות

מחייבות;

 • השותף קיבל אישור רשמי של החברה בדואר אלקטרוני על הצטרפותו;
 • יש באפשרות השותף להנפיק חשבוניות מס /קבלות כדין בגין תשלומי

העמלה.

 

 1. למען הסר ספק יובהר כי החברה רשאית למנוע מכל אדם להצטרף לתוכנית השותפים, באופן זמני או לצמיתות, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי והמלא ומבלי למסור הודעה על כך מראש, בין היתר בגין פעילות אשר אינה בהתאם להוראות תקנון זה ו/או כל דין.

 

 1. השותף מצהיר כי הפרטים שימסור במהלך ההרשמה הינם אמיתיים, מלאים ומדויקים. ככל שהפרטים שיימסרו יהיו שגויים ו/או לא מדויקים, החברה תהיה רשאית לדחות ו/או לבטל את חברותו של השותף בתוכנית ובלא צורך לנמק. השותף מצהיר ומאשר כי ידוע לו שמסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה להוות עבירה פלילית.

 

 1. השותף מצהיר כי עם מסירת כתובת הדוא"ל שלו הוא מאשר משלוח הודעות על ידי החברה בקשר עם מערכת השותפים ומוצרי החברה בהתאם לפרטים שנמסרו על ידו וכי ההודעות נשלחו אליו בהתאם לכל דין, לרבות בהתאם לחוקי התקשורת. השותף מצהיר ומסכים כי משלוח הודעות של החברה לשותף (באמצעות הדוא"ל, הסלולארי, או דואר רגיל) בקשר לאמור אינם בבחינת "פרסומת" או "דבר פרסומת".

חשבון השותף

 1. כל שותף רשאי לפתוח על שמו חשבון שותף אחד במערכת השותפים. החשבון הינו אישי ואינו ניתן להעברה. השותף ישמור את שם המשתמש והסיסמה וימנע מסירתם לאחרים. מומלץ להחליף את הסיסמה מעת לעת ולפחות אחת לשישה חודשים (להלן: "החשבון").

 

 1. בחשבון ניתן יהיה לעקוב אחרי כמות ההפניות מחשבון השותף, כמות הרכישות וסכום העמלה שהצטברה בגין רכישות אלה.

 

 1. השותף נושא באחריות המלאה לכל הפעילויות המשויכות לחשבונו. בהתאם לאמור השותף אינו רשאי להתיר לצד שלישי כלשהו שימוש ו/או גישה לחשבונו. וכן על השותף לידע את החברה בגין כל שימוש לא מורשה שנעשה בחשבונו.

 

 1. "עסקה מזכה" – רכישה בפועל של מוצר של החברה ע"י לקוח קצה, אשר הופנה לחברה על ידי השותף אשר לא בוטלה מכל סיבה שהיא, לרבות אי אישור אמצעי התשלום של לקוח הקצה ו/או אי קבלת אישור של צד ג' כלשהו לביצוע העסקה. וכן כל רכישה נוספת של אותו לקוח קצה של מוצר ו/או שירות אחר בתקופה של עד 12 חודשים מיום העסקה המזכה הראשונה / גם לאחר הרכישה הראשונית,

 

 1. חשבון השותף יזוכה בעמלה בגין כל עסקה מזכה, המשויכת אליו אשר אושרה על ידי החברה. למען הסר ספק הסכומים בהם יזוכה חשבון השותף הינם סכומי ברוטו וכוללים מע"מ כדין.

 

 1. תשלומי העמלה יבוצעו כנגד הנפקת חשבונית מס / קבלה כדין והחברה תנכה מכל תשלום כאמור מס במקור בהתאם לחוק.

 

 1. בוטלה העסקה עם לקוח הקצה מכל סיבה שהיא יהיה השותף מחויב בהחזר העמלה שקיבל (ככל שקיבל) לחברה מיד עם דרישתה הראשונה והחברה תהיה זכאית לנכות עמלה זו מחשבונו של השותף.

 

 1. משיכת הכספים שנצברו בחשבון השותף על ידי השותף תתאפשר באמצעות משלוח בקשה למשיכת הכספים לכתובת החברהאחת ל 30 יום ורק לאחר שחשבון השותף יזוכה בעמלות בסכום המינימאלי הנקוב לטבלה המופיעה בכתובת החברה כפי שתתעדכן מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, נכון ליום ניסוח תקנון זה הסכום המינימאלי למשיכה עומד על 400 ש"ח (להלן: "סכום מינימאלי למשיכה").

 

 1. עם קבלת בקשת השותף למשיכת הכספים תבצע החברה בדיקה באם השותף עומד בסכום המינימאלי למשיכה – היה והשותף עומד בסכום המינימאלי למשיכה יהיה רשאי השותף למשוך את הכספים שנצברו לזכותו בחשבון באמצעות זיכויי חשבון ה- PAYPAL שלו, ע"י משלוח המחאה אובאמצעות תווי קניה / גיפט קארד או בקבלת זיכויים לצורך רכישת מוצרי החברה , והכל בהתאם להחלטת החברה.

 

 1. למען הסר ספק שותפים אינם רשאים לאחד חשבונות או להעביר בין חשבונותיהם עמלות על מנת לעמוד בסכום המינימאלי למשיכה או מכל סיבה אחרת. כמו כן היה ובוטלה חברותו של השותף בתוכנית מכל סיבה שהיא, לרבות עפ"י בקשתו של השותף, ובאותו מועד יתרת העמלה בחשבונו של השותף הייתה נמוכה מהסכום המינימאלי למשיכה, לא יהיה השותף זכאי להחזר סכום זה והוא יגבה על ידי החברה.

קניין רוחני

 1. כל זכויות הקניין הרוחני של החברה, האתר והמוצרים של החברה, לרבות כתובות האתר, קוד המקור של האתר, התמונות, בסיסי הנתונים, פרטי מוצרי החברה, וכן כל פרט הקשור בהפעלתו הינם רכושה וקניינה הבלעדיים של החברה ו/או של צדדים שלישיים אשר העניקו לחברה רישיון שימוש בהם.

 

 1. אין להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשכפל, לתרגם למכור או לשווק מידע כלשהו מן האתר, שרתי החברה ובסיסי הנתונים שלה (לרבות תמונות, טקסט, סימני מסחר, שם המותג, קוד המקור, בסיס הנתונים, רשימת מוצרים וכיו"ב). יובהר ויודגש כי האמור מתייחס גם לפרסום ו/או שימוש בכל האמור לעיל במסגרת אתר אינטרנט אחר כלשהו ו/או איסוף, באמצעות תוכנות ו/או אמצעים אחרים, והפצת נתונים מתוך האתר שרתי החברה ובסיסי הנתונים שלה, באופן מסחרי ו/או פרטי שלא בהתאם להוראות תקנון זה או אישורה מראש ובכתב של החברה.

 

 1. למען הסר ספק יודגש כי לשותף אין זכויות כלשהן בקשר ללקוחות הקצה אשר הופנו על ידו לחברה, לרבות בכל הקשור לרשימות לקוחות אלו, פרטי ההתקשרות שלהם וכיוצ"ב וכי החברה רשאית לפנות ולהתנהל ישירות למול לקוחות אלו לפי שיקול דעתה הבלעדי והמלא.

שימוש חוקי והולם בתוכנית

 1. השותף מתחייב לפעול במסגרת תוכנית השותפים באופן חוקי בלבד, ובהתאם להוראות תקנון זה וכל דין. מבלי לגרוע מכלליות האמור, ובכפוף להוראות כל דין, השותף מצהיר ומתחייב כי לא יעשה שימוש בשירותי החברה או בתוכנית השותפים לצורך או באופן אף אחד מאלה:
  • שימוש לרעה במשאבי החברה ושרתיה וכן בזכויות אשר ניתנו לשותף

במסגרת התוכנית;

 • פרסום חומר פורנוגראפי, זנות, הימורים אסורים, או שימוש בסמים

מסוכנים, לרבות קישור  לאתרים אחרים הכוללים תכנים כגון אלו;

 • התחזות, גניבת זהות, מרמה או הונאה אחרת כלשהי, לרבות PHISHING, HACKING, CRACKING, SNIFING, שחזרו סיסמאות הוספת לידים, הקלקות במרמה, מכירות במרמה, מילוי מראש של טפסים או כל שיטה אחרת;
 • ביצוע האזנת סתר או פגיעה בפרטיות ו/או ניסיון גישה למידע פרטי של שותף אחר בלא קבלת אישור מפורש מאותו שותף או כל ניסיון לקבל גישה באופן כלשהו לחשבון שאינו שלו;
 • פגיעה בשמו הטוב של אדם בניגוד לחוק איסור לשון הרע;
 • פגיעה בזכות יוצרים, זכות מבצעים, פטנטים, סימני מסחר, או כל זכות קניין כיוצא באלה, של אדם אחר, לרבות סודות מסחריים, או פרסום של מוצרים ושירותים הפוגעים בזכויות קניין כאמור;
 • שיבוש פעולתו התקינה של מחשב, שיבוש חומר מחשב, או חדירה למחשב, באמצעות "וירוס", "סוס טרויאני", "רוגלה", או כל אמצעי אחר כיוצא באלה, לרבות בניגוד לחוק המחשבים, תשנ"ה -1995 וכן גישה לאזורים אסורים בשרת, חיטוט, שימוש או סריקת מערכות ונתונים;
 • הפצה אסורה של דואר אלקטרוני (דואר זבל/ ספאם) ו/או משלוח כמות גדולה של ממסרים, בהן כתובת האינטרנט (IP) למנועי חיפוש או אינדקסים אחרים, בניסיון להשיג דרוג טוב יותר במנוע החיפוש או האינדקס ואשר גורר תלונה מצד מנהלי אתר מנוע החיפוש ו/או האינדקס;
 • יבוא או יצוא אסורים;
 • פרסום מסחרי לא מוסכם (מכתבי שרשרת וכיוצ"ב);
 • שימוש באמצעי טכנולוגי או אחר שמטרתו להגדיל את התעבורה באתרים המיוצגים במערכת ו/או להגדיל את כמות המוצרים הנרכשת באתרים המיוצגים ברשת המפרסמים באופן מלאכותי ו/או להשפיע באופן מלאכותי באמצעים טכנולוגים או אחרים על העמלות להן זכאי השותף.
 • הצעת גמול ישיר או עקיף כלשהו ללקוחות הקצה או כל צד ג' אחר בעבור הקלקה על פרסומות.
 • פעולה המפרה התחייבות אחרת על פי כל דין או על פי הסכם.

 

 1. על השותף לפעול על פי ובכפוף לכל דין, לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981 והתקנות הנלוות אליו, לרבות כלל ההוראות הנוגעות לדיוור ישיר של חומר פרסומי ("חוק הגנת הפרטיות"), וכן להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח – 2008  ( "חוק התקשורת"). השותף מתחייב לפקח על התכנים  והפרסומים המועלים על ידו, על ידי עובדיו או כל אדם אחר מטעמו, ולשאת במלוא האחריות על פי כל דין לתכנים אלה. יובהר כי החברה אינה מקיימת פיקוח כלשהו על התכנים שמעלה השותף.

 

 1. במקרה של חשש להפרת הוראות אלה על ידי השותף תהא רשאית החברה להשהות ו/או לבטל את השתתפות השותף בתוכנית לאלתר וכן לחלט את הסכומים אשר נצברו בחשבונו וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר השמור לה בהתאם לכל דין ו/או הסכם.

אחריות ושיפוי

 1. החברה עושה כל מאמץ כי תוכנית השותפים תפעל באיכות הגבוהה ביותר. עם זאת תוכנית השותפים בכלל ושירותי האינטרנט בפרט עלולים מעצם טבעם להיות נתונים להפסקות ו/או הפרעות ו/או תקלות טכניות שונות, לרבות תקלות בתכנה, בחומרה, בקווי תקשורת, או בתשתית הפיזית של החברה, לרבות הפרעות/הפסקות זמניות או קבועות וכן כפופים לעומסי התעבורה ברשת האינטרנט העולמית והמקומית.

 

 1. בשים לב לכל האמור לעיל, הצדדים מסכימים כי החברה לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם לשותף או מי מטעמו ו/או צד שלישי כלשהו במקרה של תקלה כלשהי או הפסקה כלשהי בשירות שיקבל, לרבות אובדן מידע מכל סוג, עיכוב במשלוח מידע או קבלת מידע, הגעת מידע שלא ליעדו, או שיבוש במידע הגבלת אחריות זו תכול גם בנוגע לכל נזק שיגרם לשותף או צד שלישי כלשהו כתוצאה ממעשה או מחדל של השותף או מי מטעמו.
 2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל מקרה שהוא, אחריותה של החברה ו/או כל מי מטעמה, לכל הקשור למתן השירותים הניתנים על ידה, מוגבלת לעלות העמלה לה היה זכאי השותף בחודש האחרון הרלוונטי.

 

 1. השותף מתחייב לשפות את החברה על כל נזק שייגרם לה ו/או למי מטעמה, לרבות כל טענה או תביעה של צד ג', בישראל או מחוץ לישראל, ולרבות הוצאות משפטיות מלאות, כתוצאה מכל מעשה או מחדל של השותף בקשר לשירותים הניתנים לו על ידי החברה ו/או תוכנית השותפים, לרבות כתוצאה מהפרת התחייבויות השותף על פי תקנון זה או הפרת הוראות כל דין, ולרבות תביעות בגין הפרה של זכויות קניין רוחני ו/או חוק התקשורת ו/או חוק הבזק.

כללי

 1. אין בצירופו של השותף למערכת בכדי ליצור יחסי שותפות, ו/או יחסי עובד-מעביד, ו/או יחסי נציגות בינו לבין החברה או מי מטעמה וכפועל יוצא אין השותף רשאי ליתן מצגים כלשהם בשם החברה ללא אישורה מראש ובכתב.

 

 1. החברה רשאית להעביר את זכויותיה ו/או את חובותיה על פי תקנון זה לידי אדם אחר, לפי שיקול דעתה המוחלט. השותף אינו רשאי להעביר את הזכויות והחובות על פי תקנון זה אלא בהסכמת החברה בכתב ומראש.

 

 1. אם הוראה כלשהי בתקנון זה תימצא על ידי ערכאה מוסמכת כבלתי ניתנת לאכיפה, כל יתר הוראות התקנון ימשיכו לחול ולחייב את הצדדים.

 

 1. הימנעות החברה מלאכוף את חובות השותף לפי התקנון ו/או מסמכי התקשרות האחרים, כולן או מקצתן, לא תיחשב כויתור על קיום החובות כאמור, והיא לא תמנע מהחברה לתבוע בגין הפרת החובות במועד מאוחר יותר או בגין הפרה אחרת.

 

 1. לחברה תהיה זכות לקזז ו/או לעכב כל סכום, אשר תקבל מהשותף בקשר עם תקנון זה או כל הסכם אחר, לרבות בגין ציודים ותוכנות אשר סופקו לשותף. לשותף לא תהיה זכות לקזז ו/או לעכב סכום כלשהו שאמור להיות משולם לחברה בגין שירותים ו/או ציוד.

 

 1. כל הודעה, אשר תשלח החברה לשותף לפי הכתובת שמסר לה ו/או דרך מערכת השותפים תחשב כאילו הגיעה ליעדה שלושה ימי עסקים ממועד משלוחה אם נשלחה בדואר או בדואר אלקטרוני, ואם נמסרה ביד או הועברה בפקסימיליה - בעת קבלת אישור מסירתה או העברתה השותף מתחייב להודיע לחברה בכתב, בדואר, בדואר אלקטרוני בתוך 14 יום על כל שינוי בכתובתו או בפרטים אחרים שמסר לחברה.

 

 1. מוסכם בזה בין הצדדים כי סמכות השיפוט הבלעדית בקשר לתקנון זה וכל הנובע ממנו נתונה לבתי המשפט בתל אביב בלבד.

 

 1. התקנון ניתן לשינוי בכל עת על ידי החברה על פי שיקול דעתה הבלעדי. בהתאם רשאית לשנות החברה לשיקול דעתה הבלעדי כל תנאי מתנאי התקנון ו/או את מחירי המוצרים ו/או מגוון המוצרים, והכל בפרסום תקנון מעודכן בהתאם, ונוסח התקנון כפי שהוא מפורסם באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת.

 

בכל שלב ניתן לתקשר עם שירות הלקוחות של החברה שישמח לסייע: טלפון: 03-6528787, מייל info@promise-cosmetics.com

Sale

Unavailable

Sold Out